AESC Airport được thành lập. Công ty này là một thực thể kinh doanh với AESC là cổ đông chính, với mục đích mở rộng phạm vi kinh doanh tới những dịch vụ kỹ thuật sân bay.